Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Hiyer Media Group B.V. te Rotterdam, hierna te noemen HMG.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De inhoud van de door HMG gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat HMG niet in. HMG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens HMG verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Vragen over deze disclaimer kunt u via onze contactformulier aan ons stellen.